Hủy

Top 50 2018 Tin tức

  • 20/06/2018 - 19:00

    Top 50 2018: Công ty cổ phần FECON

    Năm 2107 công ty Cổ phần FECON (FCN) khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đều tăng trưởng lần lượt là 10% và 7%.