Hủy

Tràm gió Tin tức

Làm giàu từ Tràm Gió

Làm giàu từ Tràm Gió

Chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì tính bền vững của doanh nghiệp và bảo tồn di sản thiên nhiên, đó là phương châm của doanh nhân-dược sĩ Nguyễn Văn Bé.