Hủy

Trần Thanh Long Tin tức

Kẻ thống trị ngành dây thừng

Kẻ thống trị ngành dây thừng

Tuy chỉ tập trung vào thị trường ngách rất nhỏ của ngành ngư cụ, Siam Brothers Việt Nam vẫn có thể tạo ra doanh thu hơn 500 tỉ đồng vào năm 2016.