Hủy

Trung tâm Năng suất Nhật Bản Tin tức

Tăng GDP và nút thắt năng suất

Tăng GDP và nút thắt năng suất

Tăng năng suất trở thành vấn đề cấp thiết nhưng các bộ ngành và nhiều doanh nghiệp vẫn cho đây là việc của Chính phủ.

XOR, XOR Việt Nam