Hủy

Tư duy thời gian Tin tức

Yêu+ ghét =?

Yêu+ ghét =?

Bạn có từng rất muốn thực hiện một điều gì đó, nhưng lại cứ trì hoãn? Nếu kết hợp điều đó với một sở thích thì sao?

XOR, XOR Việt Nam