Hủy

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Tin tức

  • 17/08/2019 - 19:06

    Người Việt bốn phương (số 645)

    UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài đã giới thiệu và chọn 17 đại biểu kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Khóa IX.
Người Tiên Phong