Hủy

Về nguồn Tin tức

Thay đổi bền vững theo “Thuyết U”

Thay đổi bền vững theo “Thuyết U”

“Đi về Nguồn” để “thay đổi từ Nguồn” may ra có thể giải quyết vấn đề từ gốc và đạt được sự thay đổi thành công và bền vững.

Người Tiên Phong