Hủy

Vốn ngân sách Tin tức

Không dễ gọi vốn trong dân

Không dễ gọi vốn trong dân

Người dân luôn nhìn vào thái độ của Nhà nước để suy xét, đánh giá trước khi dốc vốn “hùn” cùng Nhà nước.