Hủy

Vụ Kế hoạch đầu tư Tin tức

  • 24/11/2012 - 07:25

    Ưu tiên thu hút FDI vào Việt Nam

    Thời gian tới sẽ ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghệ thông tin và truyền thông...