Hủy

Walter Isaacson Tin tức

Phía sau một thiên tài

Phía sau một thiên tài

Đọc Leonardo Da Vinci để thấy rằng, những cố gắng và thành công của mỗi người chưa bao giờ là đủ.

Người Tiên Phong