Hủy

Xay to Tin tức

  • 09/03/2024 - 07:30

    Amy Edmondson & Sự an toàn tâm lý

    Cách tiếp cận của Amy Edmondson về sự an toàn tâm lý là chìa khóa cho các vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo…