Hủy

ADB Tin tức

  • 03/10/2017 - 07:30

    Tận thu không bằng chống thất thoát

    Tạm tính theo số liệu thu ngân sách từ bia năm 2016 là 30.000 tỉ đồng, số tiền thất thu thuế ở sản phẩm này vào khoảng 2.100-3.000 tỉ đồng/năm.