Hủy

Amazon Tin tức

Đám mây so găng

Đám mây so găng

Amazon, Microsoft, Google đang chạy đua ở phân khúc cao cấp trong thị trường điện toán đám mây.

  • 31/12/2021 - 11:25

    Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

    Nạn phá rừng tại nơi lá phổi “từng xanh" của trái đất, Amazon, trở nên nghiêm trọng đến mức khu rừng thải ra khí carbon nhiều còn hơn hấp thụ.
Người Tiên Phong