Hủy

Balanced scorecard Tin tức

9 bước triển khai Balanced Scorecard

9 bước triển khai Balanced Scorecard

70% thất bại của các doanh nghiệp không phải do chiến lược kém hay tầm nhìn sai, mà là do năng lực thực thi và hệ thống triển khai kém hiệu quả.