Hủy

Bắp ngô Tin tức

Mong manh sản phẩm biến đổi gen

Mong manh sản phẩm biến đổi gen

Trong 5 năm tới, diện tích bắp biến đổi gen của Việt Nam được định hướng sẽ đạt mức 30-50% tổng diện tích trồng bắp, so với mức 0,45% của hiện tại.