Hủy

Bộ Y tế Tin tức

Chương trình “Yêu Lấy Mình - CaReMe”

Chương trình “Yêu Lấy Mình - CaReMe”

Chương trình “Yêu Lấy Mình - CaReMe” dự kiến triển khai từ 2022 - 2025 nhằm góp phần làm giảm gánh nặng do các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại Việt Nam.

Người Tiên Phong