Hủy

Buổi bình minh Tin tức

Buổi bình minh mới của vàng?

Buổi bình minh mới của vàng?

Trong bối cảnh chính trị bất ổn, hoàn toàn có thể trông đợi vào một "buổi bình minh" mới của vàng nhưng cũng không thể quá nhanh chóng.