Hủy

Cải lương Tin tức

Làm mới nghệ thuật

Làm mới nghệ thuật

Sau quá trình tiếp nhận quá nhiều văn hóa du nhập, người trẻ đang từng bước quay về và tìm kiếm những giá trị bền vững từ chính văn hóa bản địa.

  • 27/06/2018 - 08:30

    Số hóa cải lương

    Vấn đề về bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống từ lâu đã được đặt ra nhưng chưa có hoạt động tạo ra kết quả đột phá.