Hủy

Change Tin tức

Financing Net Zero

Financing Net Zero

The world would be better off allocating more funds towards the fight against climate change today, rather than spending trillions of dollars to deal with its consequences in the future.

  • 04/07/2019 - 12:30

    Lãnh đạo sáng tạo

    Cuốn sách này dành cho những ai muốn có ảnh hưởng tích cực thông qua thay đổi hiệu quả và những ai muốn giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.