Hủy

Chia cổ tức Tin tức

Ai đang trả cổ tức cao?

Ai đang trả cổ tức cao?

2020 là một năm nhiều rủi ro bất ngờ nhưng một số doanh nghiệp vẫn chi trả cổ tức hào phóng cho cổ đông.

  • 27/04/2015 - 13:25

    Vì sao Masan không chia cổ tức?

    ĐHĐCĐ Masan năm 2015 đã thông qua nội dung tờ trình về việc sẽ không chia cổ tức năm 2014 và sẽ không trả thù lao cho HĐQT cũng như BKS.