Hủy

Cơ chế khuyến khích Tin tức

Tái cơ cấu nền kinh tế: Vì sao chậm?

Tái cơ cấu nền kinh tế: Vì sao chậm?

Theo ông Trần Đình Thiên, thực tế tái cơ cấu tại Việt Nam cho đến nay chưa hề động chạm tới mô hình tăng trưởng, cốt lõi để tạo chuyển biến.