Hủy

Cơ chế thị trường Tin tức

  • 27/09/2014 - 12:10

    Tái cơ cấu nền kinh tế: Vì sao chậm?

    Theo ông Trần Đình Thiên, thực tế tái cơ cấu tại Việt Nam cho đến nay chưa hề động chạm tới mô hình tăng trưởng, cốt lõi để tạo chuyển biến.
  • 04/12/2013 - 16:17

    CTCK muốn giảm tiếp T+3

    Nhiều công ty chứng khoán muốn giảm tiếp thời gian thanh toán để tăng thanh khoản, tăng khả năng luân chuyển vốn trên thị trường.