Hủy

Cổng thông tin điện tử chính phủ Tin tức

Tiến tới chỉ có công báo điện tử

Theo Văn phòng Chính phủ, khảo sát thấy nhu cầu sử dụng công báo điện tử đang trở thành xu thế phổ biến, có nơi đã thay thế được công báo in.