Hủy

Đại học Carnegie Mellon Tin tức

Rủi ro với Bitcoin

Rủi ro với Bitcoin

40 sàn giao dịch được tạo ra, 18 đã đóng cửa và 13 trong đó chấm dứt đột ngột. Tiền tệ ảo là lĩnh vực chứa nhiều rủi ro.

XOR, XOR Việt Nam