Hủy

Đại học fulbright Tin tức

A.I và giáo dục khai phóng

A.I và giáo dục khai phóng

Viện New Turing và Đại học Fulbright Việt Nam cùng hợp tác tạo ra các chương trình học đổi mới sáng tạo với A.I là trọng tâm.

Làm giàu từ kinh tế tiêu dùng

Làm giàu từ kinh tế tiêu dùng

Để tiêu dùng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, Việt Nam cần giải quyết nhiều bài toán về nhân lực, năng suất, phát triển bền vững, cán cân thương mại...