Hủy

Đảo quốc sư tử Tin tức

  • 02/01/2014 - 18:04

    Cải tổ hệ thống quân sự Trung Quốc

    Cấu trúc quân sự Trung Quốc đề ra nhắm tới củng cố khả năng tấn công để đảm bảo ưu thế hải quân và không quân ở biển Đông và Hoa Đông.