Hủy

DBT Tin tức

DBT lãi hơn 11 tỷ đồng năm 2014

Tính đến hết năm 2014, hệ số nợ/tổng tài sản của công ty ở mức 70%. Hàng tồn kho tính đến cuối năm cũng tăng 40% so với đầu năm.

Người Tiên Phong