Hủy

Dì Mai Tin tức

50 ngôi sao và 1,2 triệu tỉ đồng

50 ngôi sao và 1,2 triệu tỉ đồng

Nhóm công ty này tạo ra hơn 1,2 triệu tỉ đồng doanh thu (tăng 52%) và 127.000 tỉ đồng lợi nhuận ròng (tăng 47% so với năm trước).

Người Tiên Phong