Hủy

Đô thị thông minh Tin tức

Smart car trong Smart city

Smart car trong Smart city

Để phát triển một đô thị thông minh đúng nghĩa cần có một hệ thống giao thông thông minh.

  • 01/02/2017 - 07:30

    Tầm nhìn đô thị thông minh

    TP.HCM trở thành thành phố đáng sống, bền vững có nền kinh tế hơn 250 tỉ USD vào năm 2033 không phải là viễn tưởng.