Hủy

Do ve Tin tức

Hiểu đúng về FOMO

Hiểu đúng về FOMO

Nhiều người cho rằng khi thị trường đang lên, một người nào đó mua đuổi thì được gọi là “FOMO”.

Người Tiên Phong