Hủy

Doanh nghiệp xuất khẩu Tin tức

  • 12/03/2018 - 08:57

    Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP

    Giá trị xuất khẩu thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của công đoàn còn hạn chế. Làm gì để vượt qua khi CPTPP có hiệu lực?