Hủy

Doi no Tin tức

Facebook đổi tên thành Horizon?

Facebook đổi tên thành Horizon?

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Facebook đổi tên với mong muốn nâng cấp trải nghiệm người dùng hay rũ bỏ quá khứ?