Hủy

Giá chè Tin tức

Giá điện mắc kẹt

Giá điện mắc kẹt

Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.