Hủy

Giai đoạn sản xuất Tin tức

  • 13/04/2012 - 22:23

    Cổ phần hóa Vinatex trong 2012

    Theo quyết định của Thủ tướng, những đơn vị nào thuộc tập đoàn hoạt động không có hiệu quả sẽ phải giải thể hoặc sáp nhập.
Người Tiên Phong