Hủy

Hạn hán lũ lụt Tin tức

  • 21/12/2012 - 15:26

    ADB cho Việt Nam vay 251 triệu USD

    Đây là khoản vay và viện trợ không hoàn lại nhằm cải thiện hệ thống giáo dịch, cung cấp điện, giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán.