Hủy

Hieu sach Tin tức

Suy nghĩ lớn, hành động nhỏ

Suy nghĩ lớn, hành động nhỏ

Không chỉ đề cập đến mô hình, cách thức tổ chức của doanh nghiệp, quyển sách còn chứa đựng khá nhiều câu chuyện kinh doanh cụ thể của từng thương hiệu.