Hủy

IR Tin tức

Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

Tăng giá trị doanh nghiệp nhìn từ IR

Hoạt động IR nên được giao cho một bộ phận chuyên trách. Nhiệm vụ của bộ phận này về cơ bản gồm 2 phần: truyền thông và chăm sóc đối tác.

Người Tiên Phong