Hủy

Kdc nới room Tin tức

KDC tính nới room ngoại lên 100%

KDC tính nới room ngoại lên 100%

Hội đồng quản trị KDC dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức tối đa 100%.