Hủy

Ke hoach hoa Tin tức

  • 18/01/2016 - 11:56

    HSG trình phương án cổ tức 75%

    HĐQT HSG trình cổ đông kế hoạch cổ tức tối đa 75% cho niên độ 2014 - 2015, trong đó 25% cổ tức bằng tiền và 75% bằng cổ phiếu.