Hủy

Khen thưởng Tin tức

ESOP: Của cho và cách cho

ESOP: Của cho và cách cho

Không ít công ty đã chọn cách thưởng bằng cổ phiếu ưu đãi ESOP, nhưng nó cũng có thể tạo ra mặt trái lên tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.