Hủy

Kiên quyết Tin tức

  • 18/06/2014 - 12:19

    Lấy phiếu tín nhiệm chỉ còn 2 mức

    Thay vì ba mức "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" theo quy định hiện hành, tới đây sẽ chỉ còn hai mức là "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".