Hủy

Kinh te thi truong Tin tức

Thận trọng qua đáy

Thận trọng qua đáy

Dữ liệu cho thấy nền kinh tế đã qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng các nền tảng tăng trưởng chưa thực sự vững vàng.

  • 27/06/2023 - 17:22

    Suy thoái cũng không quá đáng sợ

    Các quốc gia sẽ không đi theo một chu trình giống hệt nhau, nhưng về cơ bản suy thoái đã diễn ra ở một số quốc gia rồi.