Hủy

Ly le Tin tức

Thất nghiệp trá hình

Thất nghiệp trá hình

Nỗ lực tinh giản bộ máy biên chế có thể sẽ ghi nhận điểm sáng TP.HCM với quyết tâm giảm 2.000 người/năm từ nay tới năm 2021.