Hủy

Ly tam Tin tức

Amy Edmondson & Sự an toàn tâm lý

Amy Edmondson & Sự an toàn tâm lý

Cách tiếp cận của Amy Edmondson về sự an toàn tâm lý là chìa khóa cho các vấn đề xây dựng văn hóa tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo…

  • 15/01/2023 - 10:00

    Căn bệnh vội vàng

    Do bị ảnh hưởng bởi tâm lý đó, nhiều người trở nên hấp tấp vì sợ không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
  • 19/04/2022 - 17:17

    Vì sao Phật giáo giàu chân lý?

    Đây có thể xem như một cuốn sách tâm lý, vì giải thích nguyên nhân và cách giải quyết các vấn đề về tâm lý con người.