Hủy

Mark Mahaney Tin tức

Google:  Đường đến 1.000 tỉ USD

Google: Đường đến 1.000 tỉ USD

Một khi doanh thu đạt đến 100 tỉ USD, hầu hết các doanh nghiệp đều được định sẵn sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành.