Hủy

Mark Mahaney Tin tức

Google:  Đường đến 1.000 tỉ USD

Google: Đường đến 1.000 tỉ USD

Một khi doanh thu đạt đến 100 tỉ USD, hầu hết các doanh nghiệp đều được định sẵn sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành.

Người Tiên Phong