Hủy

Mẫu vật Tin tức

  • 03/11/2013 - 20:09

    Caravat của chính khách

    Ta có thể tìm thấy sự chuẩn mực về caravat ở giới chính khách, trên cổ các chính khách thường chỉ có 2 tông: Đỏ và Xanh da trời.