Hủy

Nam dam Tin tức

  • 06/02/2016 - 20:36

    Chuyện sau bàn đàm phán TPP

    Có nhiều điều trong TPP nguyên tắc thì rất mở nhưng các trường hợp ngoại lệ lại nằm trong phụ lục, cho nên phụ đôi khi lại quan trọng hơn chính.
Người Tiên Phong