Hủy

Ngân hàng Nhà nước Tin tức

Lãi suất tới ngưỡng

Lãi suất tới ngưỡng

Doanh nghiệp chờ hỗ trợ thêm, nhưng cơ quan quản lý cho rằng mặt bằng lãi suất hiện đã ở mức phù hợp.