Hủy

Ngân hàng Nhà nước Tin tức

  • 27/08/2018 - 08:30

    Lừng khừng chuyển giao về SCIC

    Chuyển giao doanh nghiệp nhà nước về SCIC chưa được 1/2 về số lượng và về chất chưa bằng 1/10 mục tiêu đề ra.