Hủy

Nguyễn ảnh nhượng tống Tin tức

  • 09/03/2019 - 06:01

    Yeah1 và kịch bản xấu nhất

    Theo HSC, Yeah1 có thể phải hạch toán lỗ 12 triệu USD cho khoản đầu tư vào ScaleLab nếu việc đàm phán với YouTube thất bại.