Hủy

Nguyên phụ liệu Trung Quốc Tin tức

  • 11/05/2014 - 13:36

    Giảm lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc

    Cùng với sự lớn mạnh của các nền kinh tế trong khu vực, các hiệp định thương mại, việc giảm dần nhập siêu từ Trung Quốc không phải là quá khó.